O kolegiju

SADRŽAJ

Metode istraživanja i dokumentiranja u konzervaciji-restauraciji naziv je obveznog kolegija na prvoj godini integriranog preddiplomskog i diplomskog studija konzervacije-restauracije. Nositelj kolegija je doc. art. Sagita Mirjam Sunara. Nastava se odvija u zimskome semestru, tri sata tjedno (ukupno 27 sati predavanja, 15 sati vježbi i 3 sata seminara).

U uvodnim predavanjima studenti upoznaju metodologiju stručnog i znanstvenog istraživanja te uče o strukturi i pisanju znanstvenih članaka, stručnih članaka, seminara i magistarskih stručnih radova. Najveći dio kolegija posvećen je primjerima dokumentacije s kojima će se studenti susretati u konzervatorsko-restauratorskoj praksi. Program uključuje predavanja pozvanih predavača - stručnjaka iz područja zaštite kulturne baštine (restauratori, konzervatori, arhitekti, arheolozi itd.). Studenti kroz kolegij upoznaju osnove pismene i slikovne dokumentacije te uče o informacijskim sustavima koji se koriste u hrvatskim muzejima i Hrvatskom restauratorskom zavodu. Dio predavanja posvećen je istraživanju konzervatorsko-restauratorske dokumentacije te metodama dokumentiranja djela suvremene umjetnosti.

Tehnički crtež oltara Gospe od Karmela u lopudskoj crkvi Gospe od Spilice (snimljeno 1. rujna 2011., S. M. Sunara). Izrada grafičke dokumentacije ovog oltara dio je projekta International Conservation Workshop Lopud u kojemu sudjeluje i Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu

Sagita Mirjam Sunara, nositeljica kolegija, od 2005. do 2010. godine radila je kao dokumentaristica na Odsjeku za kamenu plastiku Hrvatskoga restauratorskoga zavoda - Restauratorskog odjela u Splitu (snimljeno 29. rujna 2009., S. M. Sunara)


Osim pismene provjere znanja na kraju semestra, ocjenjuje se uključenost studenata u rasprave, kvaliteta pismenih radova (eseji, izvješća o aktivnostima, tekstovi za blog) te sadržaj i prezentacija semestralnog projekta. Semestralni projekt uključuje izradu seminarskog rada na zadanu temu i javnu prezentaciju u zadanom vremenu.

Boduje se i aktivnost studenata na satu, sadržaj i oblikovanje Power Point prezentacija (predviđeno je da studenti ocjenjuju jedni druge kroz anketu) te sudjelovanje u opremanju bloga. Tijekom semestra predviđeni su blic-ispiti; tako se provjerava jesu li studenti pročitali obaveznu literaturu prije predavanja. (Uz svako predavanje naveden je popis radova koje studenti trebaju pročitati prije nastavnog sata, kako bi mogli aktivno sudjelovati u raspravi.) Ocjena iz blic-ispita ulazi u zaključnu ocjenu iz kolegija.

Ocjenjuju se i skraćeni zapisi predavanja koje sastavljaju "zapisničari".KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU

Po završetku kolegija studenti će:
 • poznavati osnove metodologije znanstvenog istraživanja;
 • usvojiti osnove pisanja stručnih, znanstvenih, seminarskih i diplomskih radova;
 • naučiti pretraživati baze podataka, znati se služiti stručnom literaturom, znati navoditi literaturu u tekstu i u popisu literature;
 • znati se služiti dokumentacijama pohranjenim u radionicama Odsjeka za konzervaciju-restauraciju i diplomskim radovima koji se čuvaju u knjižnici Umjetničke akademije;
 • savladati osnove pisanja konzervatorsko-restauratorske dokumentacije (izvješće o zatečenom stanju; izvješće o izvedenom konzervatorsko-restauratorskom zahvatu; izvješće o tehničkoj analizi; preporuke za pakiranje, transport, pohranu i čuvanje umjetnina);
 • poznavati osnovni rječnik konzervatorsko-restauratorskih pojmova;
 • poznavati osnove fotografske i grafičke dokumentacije u konzervaciji-restauraciji;
 • poznavati važnost pravilnog izbora materijala za arhiviranje dokumentacije;
 • poznavati osnove intervjuiranja;
 • savladati osnove jasnog i sažetog prezentiranja radova;
 • znati koristiti elektroničke medije za informiranje i educiranje javnosti te povezivanje s kolegama.